ગુજરાત રાજ્ય ની આઈ.ટી.આઈ માં પ્રવેશ ૨૦૧૮ ની જાહેરાત અને વિગતો

ADDRESS

204,G.I.D.C.- Phase-1, NR-Water tank, Modhera road, Mehsana, Dist.Mehsana Gujarat 384002

Give us a call or send mail

Mobile : 02762 242800
Telephone : 02762 242800
Email : prlmehsanaiti@yahoo.co.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Industrial Training Institute, Mehsana. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.